POLITYKA PRYWATNOŚCI

STRONY WWW.AKADEMIAMALUSZKA.COM.PL

POLITYKA PRYWATNOŚCI PORTALU: WWW.AKADEMIAMALUSZKA.COM.PL

 

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Polityka prywatności portalu akademiamaluszka.com ma charakter
informacyjny i nie jest źródłem obowiązków dla
potencjalnych lub rzeczywistych klientów.

2. Współadministratorami danych osobowych przetwarzanych za pośrednictwem portalu są AM GROUP SP. Z O.O. z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Tarnogajskiej 18 (KRS: 0000594668) oraz AJ CREATIVE SP. Z O.O. z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Tarnogajskiej 18 (KRS: 0000629950), zwani dalej „Współadministratorami”.

3. W ramach umowy o współadministrowanie zawartej pomiędzy Wspoładministratorami uzgodniono zakresy swojej odpowiedzialności dotyczącej wypełniania obowiązków wynikających z RODO; W szczególności uzgodniliśmy, że:

1.a. Każdy ze Współadministratorów jest odpowiedzialny za wykonanie wobec klientów obowiązku informacyjnego.
1.b.Każdy ze Współadministratorów jest odpowiedzialny za umożliwienie klientom wykonywania ich praw.

Ustanowiono wspólny punkt kontaktowy, z którym można się skontaktować w sprawach ochrony danych osobowych przez e mail: kontakt@akademiamaluszka.com.pl lub pisemnie na adres: ul. Tarnogajska 18, 50-512 Wrocław.

4. Dane osobowe potencjalnego lub rzeczywistego klienta, który ujawnił swoje dane osobowe za pośrednictwem formularzy udostępnianych na stronie bądź za pośrednictwem poczty e-mail są gromadzone i przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/697 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE oraz na podstawie właściwych przepisów krajowych, w tym ustawy o ochronie danych osobowych.

5. Współadministratorzy dokładają należytej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewniają, że zbierane przez nich dane są gromadzone i przetwarzane zgodnie z prawem, zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami; merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane oraz przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania oraz ochrony uzasadnionych praw i roszczeń Współadministratorów.

II. STATUS ODWIEDZAJĄCEGO I RODZAJ DANYCH ZBIERANE PRZEZ WSPÓŁADMINISTRATORÓW

1. Odwiedzającym jest każda osoba przeglądająca strony internetowe akademiamaluszka.com.pl

2. Odwiedzający może przeglądać strony internetowe portalu bez konieczności podawania swoich danych osobowych czy też bez konieczności dokonania rejestracji.

3. Dane osobowe klienta zbierane są po ich wprowadzeniu przez klienta za pośrednictwem formularza jeżeli taki został utworzony, formularza zmiany danych, za pośrednictwem logowania w podstronie „e-lizak” lub kontaktu za pośrednictwem poczty-email, a także w ramach bieżącego świadczenia usługi.

4. Podczas przeglądania przez odwiedzającego stron portalu po uzyskaniu zgody zbierane są dane dotyczące odwiedzającego. Do wskazanych danych zalicza się: adres IP, nazwa domeny, typ przeglądarki, typ systemu operacyjnego. Dane te mogą być zbierane przez pliki cookies („ciasteczka”).

III. PODSTAWY PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

1. Podanie danych osobowych przez klienta jest dobrowolne.

2. Podstawą przetwarzania danych osobowych klienta jest: (1) uprzednia zgoda klienta, (2) wypełnienie prawnie usprawiedliwionych celów realizowanych przez Współadministratorów, (3) konieczność realizacji umowy, której klient jest stroną lub podjęcia na żądanie klienta działań przed jej zawarciem.

IV. CEL I ZAKRES ZBIERANIA DANYCH OSOBOWYCH ORAZ ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH

1. W każdym przypadku cel, zakres oraz odbiorcy danych przetwarzanych przez Współadministratorów wynikają z działań podejmowanych przez klienta zmierzających do korzystania z usług oferowanych przez któregokolwiek ze Współadministratorów.

2. W celu realizacji zobowiązań umownych Współadministratora, będzie on przetwarzał w ramach podstrony „Strefa Rodzica” i w e-dzienniku następujące dane osobowe klienta oraz dziecka oddanego pod opiekę Współadministratorów: Imię, Nazwisko, Data urodzenia, Numer telefonu, Adres poczty elektronicznej, informacja o obecności dziecka w danym dniu w żłobku, informacja o zajęciach na które uczęszcza dane dziecko.

3. Dostęp do danych o których mowa w lit. a powyżej posiadają Współadministratorzy danych osobowych, osoby przez nich upoważnione oraz usługobiorcy. Logowanie do podstrony „Strefa Rodzica” i do e-dziennika przez Usługobiorców następuje poprzez podanie w odpowiednim miejscu w formularzu na portalu loginu i hasła przez Usługobiorcę otrzymanego od Współadministratorów przy zawarciu umowy bądź w trakcie realizacji umowy. Usługobiorca posiada dostęp do danych dotyczących jedynie jego osoby oraz dziecka oddanego przez Usługobiorcę pod opiekę na mocy zawartej umowy o opiekę. Usługobiorcy nie posiadają dostępu do danych osobowych innych usługobiorców.

4. Współadministratorzy nie ponoszą odpowiedzialności za udostępnienie przez Usługobiorcę loginu i hasła do podstrony „Strefa Rodzica” i do e-dziennika osobom trzecim ani za nieuprawnione uzyskanie dostępu do ww. podstrony wskutek uzyskania przez osoby trzecie od Usługobiorcy loginu i hasła wskutek podstępu, kradzieży bądź wprowadzenia w błąd.

5. Usługobiorca każdorazowo zobowiązany jest do niezwłocznego poinformowania Współadministratorów danych osobowych o nieuprawnionym uzyskaniu danych do logowania na ww. podstronach przez osoby trzecie, celem umożliwienia Współadministratorom zablokowania konta i/lub zmiany haseł dostępu do konta.

6. Klientowi przysługuje prawo dostępu do treści danych, które go dotyczą, w szczególności prawo do kontroli przetwarzania wskazanych danych, zawartych w zbiorze danych Współadministratorów, a zwłaszcza prawo do: żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego zawieszenia ich przetwarzania lub ich usunięcia oraz przenoszenia.

7. Wykonywanie uprawnień klienta, w zakresie kontroli przetwarzania danych, które go dotyczą następuje w drodze kontaktu z którymkolwiek ze Współadministratorów poprzez przesłanie stosownej wiadomości pisemnie lub pocztą elektroniczną na adres wskazany na wstępie niniejszej polityki prywatności.

V. POLITYKA COOKIES

1. Pliki Cookies (ciasteczka) są to niewielkie informacje tekstowe w postaci plików tekstowych, wysyłane przez serwer i zapisywane po stronie osoby odwiedzającej stronę sklepu internetowego lub portalu (np. na dysku twardym komputera, laptopa, czy też na karcie pamięci smartfona – w zależności z jakiego urządzenia korzysta odwiedzający stronę internetową Sklepu Internetowego).

2. Współadministratorzy mogą przetwarzać dane zawarte w plikach Cookies w następujących celach:

2.a) identyfikacji odwiedzających jako zalogowanych na stronie Współadministratorów,
2.b) zapamiętywania danych z wypełnianych formularzy zamówienia, ankiet lub danych logowania,
2.c) dostosowywania zawartości strony do indywidualnych preferencji Odwiedzających (np. dotyczących kolorów, rozmiaru czcionki, układu strony) oraz optymalizacji korzystania z portalu),
2.d) prowadzenia anonimowych statystyk przedstawiających sposób korzystania ze strony sklepu internetowego lub portalu.
3. Standardowo większość przeglądarek internetowych dostępnych na rynku domyślnie akceptuje zapisywanie plików Cookies. Odwiedzający stronę sklepu internetowego lub portalu ma możliwość określenia warunków korzystania z plików Cookies za pomocą ustawień własnej przeglądarki internetowej.
4. Szczegółowe informacje na temat zmiany ustawień dotyczących plików Cookies oraz ich samodzielnego usuwania w najpopularniejszych przeglądarkach internetowych dostępne są w dziale pomocy przeglądarki internetowej oraz na poniższych stronach (wystarczy kliknąć w dany link):
– w przeglądarce Internet Explorer
– w przeglądarce Firefox
– w przeglądarce Opera
–  w przeglądarce Chrome
–  w przeglądarce Safari
5. Współadministratorzy przetwarzają również zanonimizowane dane eksploatacyjne związane z korzystaniem z portalu (adres IP, domena) dla generowania statystyk wykorzystywanych w administrowaniu serwisem, z tym, że gromadzone dane mają charakter zbiorczy i anonimowy, tj. nie zawierają cech identyfikujących odwiedzających stronę sklepu internetowego lub portalu. Dane te nie podlegają ujawnieniu osobom trzecim.

VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Postanowienia niniejszej Polityki Prywatności portalu podlegają prawu polskiemu.
2. Współadministratorzy stosują środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpieczają dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.

3. Współadministratorzy odpowiednio udostępniają następujące środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną:

1.a) zabezpieczenie zbioru danych przed nieuprawnionym dostępem,
1.b) dostęp do konta jedynie po podaniu zindywidualizowanego loginu i hasła,
1.c) certyfikat SSL 

Z życia Akademii Maluszka

Wejdź na nasze aktualności i sprawdź, co działo się ostatnio w Akademii. Znajdują się tam wszystkie ważne wydarzenia. Zapraszamy również do Galerii i na Facebooka.

Odwiedź naszego Facebooka

Zachęcamy do polubienia naszego Facebooka. Warto być na bieżąco ze wszystkimi informacjami, wydarzeniami oraz promocjami w Akademii Maluszka!

Zobacz zdjęcia z Akademii

Prawie codziennie uwieczniamy życie w naszej Akademii Maluszka. Zdjęcia to pamiątka na całe życie. Więc wejdź do GALERII i znajdź swoją pociechę.